Statut stowarzyszenia

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie – POKÓJ I DOBRO” zwane dalej stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może używać skrótu „Stowarzyszenie POKÓJ i DOBRO.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa polskiego a w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,

Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. i postanowień niniejszego Statutu. 

3. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Stalowa Wola

2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Dla realizacji swoich statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania oraz innych, jeżeli miałoby to wpłynąć

na poprawę jakości funkcjonowania Stowarzyszenia.

5. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 3

1. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej z nazwą w otoku. 

2. Stowarzyszenie może używać także pieczątek z jej danymi identyfikacyjnymi.

§ 4

1. Donatorzy, którzy dokonają na rzecz Stowarzyszenia darowizny lub dotacji w wysokości określonej przez Zarząd, mogą uzyskać, jeśli wyrażą zgodę, tytuł „Sponsor Stowarzyszenia”. 

2. Tytuł „Sponsor Stowarzyszenia” przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej. 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia są działania w sferze następujących zadań publicznych

1. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

2. Prowadzenie działalności charytatywnej, 

3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 

4. Działania wspierające na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 

6. Wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

7. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, oraz

wyrównywania szans tych rodzin i osób.

8. Krajoznawstwa, oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

9. Działalności na rzecz mniejszości narodowych.

10. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

11. Promocji, zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

12. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.

13. Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 6

Wszystkie cele Stowarzyszenia wyszczególnione w § 5 realizowane są jako odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa.

§ 7

Cele te realizowane będą poprzez:

1. Pozyskiwanie środków materialnych i finansowych w tym z Unii Europejskiej, na realizację celów statutowych Stowarzyszenia. 

2. Pozyskiwanie środków na remont Zespołu Klasztornego Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli – Rozwadowie – wpisanego do rejestru

zabytków, 

3. Finansowanie punktów wydawania posiłków osobom potrzebującym, 

4. Finansowanie punktów wydania środków czystości dla osób bezdomnych i biednych,

5. Organizowanie pomocy stałej i doraźnej poprzez przekazywanie darów materialnych w tym żywności, środków czystości, lekarstw itp., 

6. Organizowanie pomocy finansowej dla osób nie będących w stanie pokryć kosztów swojego utrzymania, 

7. Organizowanie szkoleń i spotkań zapobiegających patologiom społecznym, 

8. Organizowanie wyjazdów edukacyjnych i krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, 

9. Organizowanie kursów, zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży, 

10. Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży.

11. Prowadzenie różnych form materialnego i terapeutycznego wspierania i aktywizacji osób wykluczonych społecznie oraz ich rodzinom. 

12. Organizowanie zajęć dodatkowych i poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży.

13. Prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

14. Prowadzenie zajęć i aktywizacja osób starszych.

15. Organizację Pikników Charytatywnych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 8

1. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawionych praw publicznych. 

2. Osoby fizyczne w wieku od 16 do 18 lat które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszenia, zaś osoby poniżej 16 roku życia mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do stowarzyszenia z wyłączeniem czynnego i biernego prawa wyborczego. 

§ 9

1. Członkiem stowarzyszenia oprócz członków założycieli mogą zostać osoby, które, wpłacą opłatę członkowską po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Osobom, które nie uzyskały pozytywnej opinii Zarządu Stowarzyszenie przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 10

1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku: 

a/ naruszenia statutu Stowarzyszenia, 

b/ działania na szkodę Stowarzyszenia, 

c/ nie opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia, 

d/ działania sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego. 

2. Decyzję o utracie członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

3. Na decyzję Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków.

§ 11

1 Członkom stowarzyszenia przysługują następujące prawa: 

a/ bierne i czynne prawo wyborcze, 

b/ prawo uczestnictwa w organach Stowarzyszenia, 

c/ uzyskiwanie wszelkich informacji na temat działalności Stowarzyszenia i jego finansów,

d/ składania wniosków do organów Stowarzyszenia. 

2 Członek Stowarzyszenia ma następujące obowiązki: 

a/ obowiązek aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, 

b/ uiszczania składek na rzecz Stowarzyszenia,

c/ propagowanie celów Stowarzyszenia, 

d/ udzielania informacji i wyjaśnień organom Stowarzyszenia. 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY STOWARZYSZENIA

§ 12

Organami Stowarzyszenia są: 

1. Walne Zebranie Członków. 

2. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia. 

3. Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 13

1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem stowarzyszenia.

2. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia osobiście lub poprzez pełnomocnika. 

3. Każdy członek Stowarzyszenia ma jeden głos. 

4. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone z Zebranie z głosem doradczym. 

5. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się raz w roku najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2006 roku. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest listami poleconymi – a jest ono ważne gdy bierze w nim udział co najmniej 50% członków stowarzyszenia. W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia następne zebranie winno się odbyć w ciągu następnych dwóch godzin – bez względu na liczbę członków Stowarzyszenia. 

6. Uchwały na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów Z wyłączeniem Statutu, który może być zmieniony przez 75% członków Stowarzyszenia. 

7. Rok obrachunkowy kończy się z końcem roku kalendarzowego. 

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

1. Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.

2. Uchwalanie zmian statutu z własnej woli, na wniosek Zarządu lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3. Wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.

4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Rady Nadzorczej.

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.

6. Uchwalanie budżetu.

7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.

8. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego.

9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze.

10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.

11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz

Stowarzyszenia.

§ 15

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia jest organem kontrolującym i opiniującym działalność organów Stowarzyszenia.

§ 16

1. Rada Nadzorcza liczy 3 osoby i wybierana jest na okres 3 lat. 

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

3. Członkostwo w Radzie Nadzorczej ustaje też w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub wskutek śmierci członka.

4. Członkowie Rady Nadzorczej, nie mogą łączyć członkostwa w Radzie z pełnieniem funkcji w Zarządzie Stowarzyszenia. 

5. Członkowie Rady Nadzorczej Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków, w tym zwrotu kosztów podróży.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu w roli obserwatora. 

7. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub wskutek śmierci członka Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w ciągu 6

miesięcy nie później niż do końca każdego roku kalendarzowego uzupełni skład Rady Nadzorczej Stowarzyszenia.

8. Członkiem Rady Nadzorczej Stowarzyszenia może być osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia.

§ 17

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego. 

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz. 

§ 18

1. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów  decyduje głos

Przewodniczącego Rady. –

2. Rada Nadzorcza Stowarzyszenia sprawując swe funkcje, może korzystać z opinii i ocen powołanych w tym celu specjalistów. 

3. Zebrania Rady Nadzorczej Stowarzyszenia zwołuje Przewodniczący, nie mniej niż raz w roku, lub na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 10 członków Stowarzyszenia. 

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, z głosem doradczym mogą uczestniczyć Prezes Zarządu Stowarzyszenia, oraz zaproszeni goście. 

§ 19

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Kontrolowanie działalności Zarządu.

2. Składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków.

3. Prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu.

4. Składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia.

5. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 20

Rada Nadzorcza Stowarzyszenia ma prawo: 

1. Żądać od Zarządu Stowarzyszenia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.

2. Dokonywać rewizji i kontroli majątku Stowarzyszenia. 

3. Żądać od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień. 

§ 21

Zarząd Stowarzyszenia liczy 3 osoby. 

§ 22

1. Członków Zarządu oraz Prezesa, powołuje i odwołuje uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. 

3. Członek Zarządu może pełnić swą funkcję więcej niż jedną kadencję. 

4. Każdy członek Zarządu może zostać odwołany w dowolnym czasie. 

5. Członkiem Zarządu Stowarzyszenia może być osoba nie będąca członkiem Stowarzyszenia..

§ 23

Oświadczenie woli w imieniu Zarządu Stowarzyszenia w tym również w sprawach majątkowych składają dwaj członkowie Zarządu łącznie. 

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy całokształt spraw związanych z funkcjonowaniem Stowarzyszenia z wyjątkiem zastrzeżonych dla Rady Nadzorczej i Wlanego Zebrania Członków a w szczególności:

1. Realizacja celów Stowarzyszenia

2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków.

3. Sporządzanie planów pracy i budżetu.

4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.

5. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia.

6. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

8. Przyjmowanie i skreślanie członków.

§ 25

1. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes. 

2. Decyzje i postanowienia Zarządu mają formę uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów.

3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub jeden z członków Zarządu. Odbywają się one w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej Stowarzyszenia bądź 10 członków Stowarzyszenia. 

Majątek Stowarzyszenia

§ 26

1. Majątek Stowarzyszenia pochodzi z :

a) składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów, 

c) dotacji i subwencji osób prawnych,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, 

e) dochodów z majątku Stowarzyszenia, 

f) dochodów z lokat inwestycyjnych i kapitałowych. 

2. Całość dochodów Stowarzyszenia przeznaczona jest na działalność statutową Stowarzyszenia. 

3. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Stowarzyszenia z poszanowaniem woli spadkodawców lub donatorów. 

4. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia , oświadczenia wymagane przez prawo składa Zarząd Stowarzyszenia.

5. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia , jego Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

6. Stowarzyszenie może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami prawa.

7. Zabronione jest:

a) udzielanie przez Stowarzyszenie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów Stowarzyszenia lub jego pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c) wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;

d) zakupywanie na szczególnych warunkach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie lub po cenach wyższych niż rynkowe.”

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Stowarzyszenie ulega likwidacji w przypadku: 

  •  osiągnięcia celów dla których została powołana, 
  •  połączenia Stowarzyszenia z innym Stowarzyszeniem lub Fundacją, 
  •  przeniesienia siedziby Stowarzyszenia poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
  •  wyczerpania środków finansowych. 

2. Stowarzyszenie ulega likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej lub co najmniej 75% Członków Stowarzyszenia. 

3. Likwidatorów powołuje i odwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia lub Zarząd Stowarzyszenia. 

§ 28

Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia, może być przekazany na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p/w „Zwiastowania Pańskiego” w Stalowej Woli przy ulicy Klasztornej pod nr d. 27. 

§ 29

Członkowie założyciele Stowarzyszenia wskazują : 

1/ Andrzeja Ubę

2/ Stanisława Ciska

które to osoby stanowiąc Komitet Założycielski w rozumieniu przepisów ustawy o stowarzyszeniach. 

Powyższy dokument został sporządzony jako tekst jednolity w oparciu o zatwierdzony statut Stowarzyszenia i uchwałę Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 1/2006 z dnia 17 maja 2006 roku i 6/2006 z dnia 28 czerwca 2007 roku do celów rejestrowych w KRS.